Militära uppdrag

Militära uppdrag

Försvarsmakten är en av FRO:s uppdragsgivare. FRO rekryterar och utbildar personal med inriktning mot sambandsbefattningar. Idag är hemvärnet den stridskraft som i huvudsak nyttjar våra resurser och kompetens.

Försvarsmakten

Försvarsmakten skyddar och bevarar det samhälle som de flesta av oss tar för givet. Ett samhälle där du själv väljer hur du ska leva, där du uttrycker dig fritt och får ha vilken åsikt du vill – där demokrati råder. Myndighetens uppdrag är alltså i en påtagligt konkret bemärkelse livsviktigt, och kräver en stor bredd i verksamheten.


De tre försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet organiserar och utbildar förband som enskilt och gemensamt är beredda att genomföra insatser i Sverige eller i internationella konfliktområden.803
809