Civila uppdrag

Civila uppdrag

FRO utbildar frivilliga förstärkningsresurser inom ledningsstöd och samband för samhällets krisberedskap. Våra uppdragsgivare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska kraftnät och Trafikverket samt länsstyrelser och kommuner. Personalen får utbildning och övning samt tecknar avtal om medverkan genom FRO

FRO utbildar på uppdrag av MSB personella förstärkningsresurser till den civila delen av totalförsvaret. Förstärkningsresurserna skall i första hand komplettera ordinarie personal vid långvariga händelser med krigsplacering för höjd beredskap och krig. I andra hand kan resurserna användas vid en större samhällsstörning.

FRO rekryterar och utbildar: 

Sambandsoperatör: Kan hantera myndighetens reservsambandssystem och förstärka i användandet av ordinarie elektroniska kommunikationer och ledningsstödsystem med inriktning på lägesinformation. Central längre utbildning.

Sakkunnig Samband: Sambandsoperatör med fördjupade kompetenser ex. inom Rakel, HF-radio, WIS och RIB/Lupp mm. Kan användas för planering och utvärdering av sambandssystem. Central specialistutbildning inom ett eller flera områden.

Sambandsledare: Leder sambandsenhet vid myndighet eller FRO-enhet. Utgör en regional resurs för utbildning. Central utbildning. 

Radiooperatör*: Kan hantera enklare radiosystem vid ex en trygghetspunkt inom ett FRG-uppdrag. Regional utbildning inom FRO förbund.

Rekrytering 

2022 har FRO stort fokus på rekrytering till Länsstyrelsen i Skåne. 

Bor du i Skåne är du varm välkommen att söka uppdrag som sambandsoperatör vid länsstyrelsen. Uppdraget omfattar en civil krigsbefattning som aktiveras i händelse av höjd beredskap och krig. 

Du kan också kallas in vid fredstida kriser.

Var med och gör skillnad på riktigt! 


/ Du som inte bor i vårt "fokusområde 2022" är också varmt välkommen att ansöka till sambandsoperatör! I förlängningen är vårt uppdrag att förse hela Sverige med utbildad personal. Svenska kraftnät har skapat resurser för att snabbt kunna skicka ut röjningspatruller för rensning av kraftledningsgator när stormar och snöoväder åstadkommer strömbortfall i delar av landet. 

För att effektivt kunna leda detta arbete behövs ett säkert samband mellan ledningen och röjningsgrupperna. Detta löses genom ett Mobilt Lednings- och Sambandsstöd (Molos) som utrustas med bandvagnar och terränggående fordon. 

FRO ansvarar för att rekrytera och utbilda personal för att bemanna Molosgrupperna som har modern utrustning för trådlös kommunikation, både för tal- och dataöverföring.Trafikverket har ett antal bandvagnar av typ BV 206 som bildar en nationell resurs som kan rekvireras vid behov. Exempel på tillfällen kan vara när vägar inte är farbara av någon anledning, t ex vid snöoväder eller efter en storm.

Bandvagnarna är stationerade i depåer på olika platser i landet. Då bandvagnarna behövs någonstans i landet körs de på lastbilar så långt som möjligt och sedan fortsätter man ”för egen maskin”.

FRO bemannar de två radiobandvagnar som ingår. Normal bemanning är en till tre operatörer, tillika förare, från FRO per radiobandvagn. Den placeras på en strategisk plats i ett insatsområde, för att därifrån hålla kontakten med övriga bandvagnar som opererar i området.

803
824